Rae / Re

5. srpen 2010 | 14.21 |

Bůh RE

Ra, Re-Ceprer, Re-Atum, Amon-Re aj...

rebdsagjf

Obrázek z: http://www.obrazky.cz/

Bozi mívali často rozdílná jména. Bůh slunce se při východu jmenoval Cheprér, v poledne Ré a při západu Atum.

V počátcích světa a v počátcích Egypta zjevil se na zemi skarabeus. Byl to nejstarší a první z bohů - bůh Re - bůh slunce. Bohové Šu a Tefnet - bohové vzduchu a vlhkosti byli pak stvořeni z Reových slin. Jejich synem se stal Geb - bůh země. A dcerou Nút - bohyně nebe. Bůh vzduchu Šu podpírá Nút, která se na obzorech dotýká svého bratra Geb. A po jejím těle projíždí každého dne ve svém slunečním voze Re. Celý den svými paprsky ohřívá Geb a dává teplo, světlo a sílu všem zvířatům a lidem. A pokud se někde objeví nepřítel, vysílá Re své oko, aby s ním bojovalo. V noci pak Re projíždí na své loďce černou západní zemí, zemí zemřelých. Přináší i jim světlo a musí zde překonat mnoho nástrah. Každé noci zde svádí boj se zlým hadem Apopisem. Každou noc nad ním zvítězí, ale dosud nikdy jej nedokázal zabít.

Bůh stvořitel, bůh slunce a slunce samo, pán nebe a vládce

 Jeden z nejstaršich a nejvyššich egyptskych bohů a zároveň jedno z egyptskych slunečních a tvořivych božstev.  Zprávy o jeho narození se značně liší. Podle některých mýtů stvořil sám sebe z hory, která se vynořila v praoceánu, podle jiných vyrostl jako dítě z lotosového květu. Za jeho rodiče byli nejčastěji považováni bůh země Geb a bohyně nebe Nut.

Re byl obvykle zobrazován jako muž se sokolí hlavou a slunečním diskem lemovaným posvátnou kobrou zv. uraesus. Složitým způsobem byl spojen s bohem podsvětí Usirem a uctiván jako bůh podsvětí: na některých nápisech je uváden jako Re v Usirovi a Usir v Reovi. Podle této představy v sobě spojoval vlastně dvě postavy, neboť ráno vycházel jako slunce na východě a stoupal po obloze a na sklonku dne proměnil Usira, pána západu. V tomto případě byl zachycen jako lidská postava s hlavou berana v doprovodu hadí bohyně Vedžo plující na bárce. Často jej však představoval pouze symbol slunce Reovo oko, tedy kroužek s tečkou uvnitř, který byl týž hieroglyfickým znakem jeho jména.

Vedle Usira byl ztotožňován a spojován s řadou dalších zejména slunečních božstev, která si však zachovávala vlastní identitu.

Představa Reova oka a příběhy s ním spojené jsou značně složité, naznačují řadu věcí a zjednodušeně řečeno ve své podstatě dokládají Reovu moc a dokonalost.
Egypťané ho uctívali se značnym respektem až strachem, neboť prvek posvátné kobry naznačoval jeho schopnost kdykoli přinést lidem zkázu. Na druhé straně však mýty opomíjely jeho tvořivé schopnosti: z jeho slz vznikli lidé a také včely, nekolik kapek krve z jeho penisu dalo život dalsim nižším bohům.

Bohu slunce bylo zasvěceno několik chrámů, např. v Onu (Héliopoli), dále v blízkosti dnešního Abúsíru, Atonův chrám v Achetatonu a také Sluneční chrám v Dér el-Bahrí, který dala postavit královna Hatšepsovet. Řekové jej ztotoznili s bohem slunce Héliem, Římané se Solem.

Zdroj: http://www.deathedes.estranky.cz


Starověcí Egypťané měli dobrý důvod pro to, aby považovali slunce za důležitý zdroj síly: úspěšná sklizeň byla totiž přímo závislá právě na slunci a také na každoroční nilské záplavě. Re byl nejvýznamějším bohem slunce.

Jeho kultovním střediskem byla Heliopole kde úřadovalo velmi mocné kněžstvo. Od vlády krále 4. dynastie Radžedefa bylo zavedeno další z faraonových pěti jmen, a to přídomek "Syn Reův", který zdůrazňoval královu totožnost s bohem. Nejdůležitějším bodem Reova kultu byl obelisk nebo kámen benben.

Z mýtu Zkáza lidstva je Re popisován s kostmi, tělem a vlasy starce, ale jeho božství je zřejmé, protože kosti má stříbrné, tělo zlaté a vlasy z lapisu lazuli. Tento popis zřejmě odpovídá kultovní soše, která byla nalezena v nau, neboli schránce v každém chrámu a v níž byla umístěna samotná božská podstata.
 


 

Bůh Re byl všudypřítomný a velmi mocný. Díky procesu slučování byl Re spojen s dalšími božstvy, například Amonem= Amon- Re a Horem= Re- Harachtej. Re byl ztotožněn také s jinými bohy, jeden z textů na zdech hrobek v Údolí králů v době Nové říše se nazývá "Litanie Rea" a Re zde plní stejnou úlohu jako Usir, bůh mrtvých.

Zdroj: http://www.historieamagie.estranky.cz/

amon re alfs

Obrázek z: http://www.obrazky.cz/

Re,(v překladu prostě Slunce, v jiných jazycích obvykle přepisováno jako Ra)

je nejvyšším ze staroegyptských bohů. Řídil plynutí dnů, měsíců, ročních období. Je objektem synkretismu - Amenre, Atum-Re. Někdy je také považován za stvořitele. Jeho ohnivé oko je nejen vševědoucí, ale může také vysílat různá poselství. V podstatě vede Ra skutečně jednotvárný život - den co den putuje ve své velké sluneční bárce přes nebeský oceán. Nejen egyptští bohové, ale i králové usilovali o to, aby se po smrti mohli v Reově bárce plavit, i kdyby to mělo být jen v úloze písaře nebo veslaře. Ra byl u faraonů tak oblíbený, že se stalo pravidlem budovat mu svatyně nejen v jeho hlavním kultovním městě Iunu. Faraoni sami se prohlašovali za syny boha Rea, což zavedl faraon Radžedef ze čtvrté dynastie. Titul měl podobu "sa Re" neboli syn Rea.

V době Nové říše byl spojen s bohem Amonem a nazýván Amon-Rea nebo Amenre.

Reova denní pouť po obloze

V dávném Egyptě měli čas rozdělený na dvanáct hodin dne a dvanáct hodin noci, kde určité časové úseky představovaly úseky Reovy pouti. Toto uspořádání se neměnilo ani když byli dny prodlužovány nebo naopak zkracovány vlivem přechodu na zimní nebo letní čas. Úseky se jednoduše zkracovaly nebo prodlužovaly dle potřeby.

Reova denní pouť se někdy popisovala jako pouť tělem bohyně Nut, bohyně nebe, která ho za soumraku pohlcuje a ráno, když se rozednívá, červená barva úsvitu je krev, kterou Nut prolévá při opětovném porodu Rea. Někdy se také uvádí, že putoval tělem obrovského hada, který má ocas v tlamě. Tato představa zřejmě reprezentovala ranou představu nekonečnosti vesmíru.

Přes den Re putoval bárkou zvanou "mandžet".

Reova noční pouť Duatem

V noci Re plul na bárce, která se nazývala "mesketet", jinak se jí také říká "člun milionů". Jako doprovod s ním jeli "požehnaní mrtví" - zesnulí panovníci, Reovo potomstvo a méně důležití bohové. Jeho plavba podsvětím se popisuje v knize Amduat, průvodci podsvětím, Knize bran a Knize jeskyní. Podle knihy Amduat bylo Reovým prvním úkolem v podsvětí rozdělit moc bohům. Podle Knihy bran dohlížel na ničení nepřátel - udržoval rovnováhu a Kniha jeskyní nabízí vysvětlení, že si podmanil tři hady. Všechny knihy však obsahují podmanění Apopa, velkého hada, kteý ztělesňoval všechny síly zla a chaosu, a splynutí Rea s Usirem.

Podmanění Apopa bylo nejdůležitější částí Reovy cesty. Jinak by už slunce nevyšlo. Re s ním bojoval v podobě divoké kočky a někdy se uvádí, že mu pomáhal mazaný bůh Sutech. Apop však nikdy nesměl být zničen, protože by se tím narušila rovnováha mezi dobrem a zlem a vše by se navrátilo do Chaosu, ze kterého vzešel všechen život.

Spojení Rea s Usirem, "Re v Usirovi a Usir v Reovi", bylo také důležitou součástí cesty Rea Duatem. Vzájemně si doplnili životní sílu. To pro Egypťany mělo zvláštní význam - potvrzovalo to schopnost Rea a také jeho potomků - faraonů znovu povstat. Mohlo to také souviset s tím, že v té době proti sobě stály kulty Rea a Usira.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře